Monthly Archives: Tháng Tư 2010

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010

Qui định về đăng ký doanh nghiệp.

Advertisements

Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 – 4 – 2010

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02-10-2009 của Bộ tài chính.

Về hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23-3-2010 của Bộ tài chính.

Về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

Công văn số 3214/BTC-TCT ngày 15-3-2010 của Bộ tài chính

Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

Thông tư số 33/2010/TT-BTC ngày 11-3-2010 của Bộ tài chính.

Về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

Công văn số 583/UBCK-PTTT ngày 03-3-2010 của Ủy ban chứng khoán.

Hướng dẫn phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai.

Công văn 548/UBCK-TT ngày 01-3-2010 của Ủy ban chứng khoán.

về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.

Công văn số 451/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 08 – 02 – 2010 về quyết toán thuế TNCN năm 2009.

Về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 của Tổng cục thuế.