Monthly Archives: Tháng Sáu 2010

QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2006/QĐ-BNN NGÀY 02 – 10 -2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.

Advertisements

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ Quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 – 4 – 2010 của Chính Phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 – 11 – 2009 qui định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Qui định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04-6-2010 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18 – 5 – 2010 của Bộ tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011

về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011

Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính Phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.