Monthly Archives: Tháng Bảy 2010

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30-8-2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Qui định về nhãn hàng hóa.

Advertisements

Tại sao các Doanh nghiệp Việt Nam không “mặn mà” với việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài?

Tại sao các Doanh nghiệp Việt Nam không chọn giải quyết tranh chấp bằng con đường Trọng tài.

Thông tư số 93/2010/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 28-6-2010 Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông tư số 96/2010/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 05-7-2010 về hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số 48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thông qua ngày 17-6-2010.

Luật trọng tài thương mại 2010, số 54/2010/QH12

Luật trọng tài thương mại thông qua ngày 17-6-2010.

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 – 11 – 2006, khóa XI, kì họp thứ 10.

Luật chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 – 5 – 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
chuyển giao công nghệ.

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21 – 6 – 2010 hướng dẩn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 – 5 – 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

hướng dẩn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 – 5 – 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 – 6 – 2010 về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 – 6 – 2010 qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.