Monthly Archives: Tháng Tám 2010

Công văn số 5367/VPCP-KTN ngày 04-8-2010 của Văn phòng chính phủ v/v giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân bón.

v/v giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân bón.

Advertisements

Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11 – 8 – 2010 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13-8-2010 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Nghị định số 86/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 – 8 – 2010 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31-12-2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07-10-2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19-01-2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19-01-2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29-6-2010 v/v ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

V/v ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2010 v/v sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08-4-2010

V/v ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.