Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

Hỏi và đáp kì 2 – tháng 12/2010

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 – 9 – 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Advertisements

Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10-12-2010 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Thông tư số 70/TT-BNNPTNT ngày 08-12-2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18-11-2010 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG.

Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01-12-2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-01-2008 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-01-2008 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 – 11 – 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 – 11 – 2010

Luật thuế bảo vệ môi trường