Hỏi và đáp kì 2 – tháng 12/2010

HỎI VÀ ĐÁP

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 – 9 – 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Q.1:

Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư 153 trước khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 thì doanh nghiệp có được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đặt in không hay phải hủy?

A.1:

Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư số 153/2010/TT-BTC trước khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp được sử dụng cho đến hết số hóa đơn đã đặt in.

Đối với lần in hóa đơn tiếp theo, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo mẫu hóa đơn tham khảo đã được đính chính.

===================================

Q.2:

Doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì đăng ký tiếp tục sử dụng thế nào?

A.2:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư 153, điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính:

– Đối với những hóa đơn do doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước và trong năm 2010 và doanh nghiệp có có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

– Riêng đối với hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư 153 thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

=====================================

Q.3:

Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo Thông tư 153/2010 để sử dụng, trên hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ nhưng sau đó doanh nghiệp thay đổi địa chỉ mới hoặc hóa đơn có in sẵn địa chỉ bị sai thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn không?

A.3:

Tại khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 9 Thông tư 153 quy định:

Khoản 2 Điều 8:

“…Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hoá đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hoá đơn.

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng…”

Khoản 2 Điều 9:

“…Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng…”

Căn cứ hướng dẫn trên:

Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ sau đó doanh nghiệp chuyển đến địa chỉ mới hoặc hóa đơn có in sẵn địa chỉ bị sai sót và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì doanh nghiệp thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn hoặc địa chỉ in sai sót để tiếp tục sử dụng. Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. /.

Advertisements
%d bloggers like this: