Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Advertisements

4. Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Thông tư số 37/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29 – 4 – 2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Về ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29-3-2011 qui định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản.

Qui định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản.

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04-4-2011 của Chính phủ qui định mức lương tối thiểu chung.

Qui định mức lương tối thiểu chung.

Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06-4-2011 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010/NĐ-CP ngày 04-6-10.

Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010/NĐ-CP ngày 04-6-10.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18-4-2011 của Chính phủ qui định về đánh giá tác môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Qui định về đánh giá tác môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.