Monthly Archives: Tháng Tám 2011

Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 do Bộ tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.

Vv sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.

Advertisements

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định về minh bạch tài sản.

về minh bạch tài sản.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 qui định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

V/v qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 qui định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Thông tư 84/2011/TT-BTC ngày 16/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ.

V/v hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ.

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/11 của Bộ tài chính về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

V/v áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Thông tư 84/2011/TT-BTC ngày 16/06/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010 ngày 04/06/2010 của Chính phủ.

V/v hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010 ngày 04/06/2010 của Chính phủ.

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.