Thông tư số 20/2012/TT-BTc ngày 15/02/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

BỘ TÀI CHÍNH

——

Số: 20/2012/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

  THÔNG TƯ

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để

thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản

giai đoạn 2012-2015

————

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 tháng 2008 của

Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tàichính;

Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc

gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Nhật Bản ký ngày 03 tháng 4 năm

2008 tại Bru-nây Đa-ru-sa-lam, ngày 07 tháng 4 năm 2008 tại Cam-pu-chia,

ngày 31 tháng 3 năm 2008 tại In-đô-ne-xia-a, ngày 04 tháng 4 năm 2008 tại

Lào, ngày 14 tháng 4 năm 2008 tại Ma-lay-xi-a, ngày 10 tháng 4 năm 2008 tại

My-an-ma, ngày 02 tháng 4 năm 2008 tại Phi-líp-pin, ngày 26 tháng 3 năm

2008 tại Sing-ga-po, ngày 11 tháng 4 năm 2008 tại Thái-lan, ngày 01 tháng 4

năm 2008 tại Việt Nam, và ngày 28 tháng 3 năm 2008 tại Nhật Bản, và được

Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt

tại công văn số 1346/TTg-QHQT ngày 15 tháng 8 năm 2008;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật

Bản như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện

ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế

suất AJCEP).

+ Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa”, được xây dựng trên cơ sở

AHTN 2012 và phân loại theo cấp độ 8 số 2.

+ Cột “Thuế suất AJCEP (%)”: mức thuế suất áp dụng cho các giai

đoạn khác nhau, bao gồm:

– 01/4/2012-31/3/2013: thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2012

đến ngày 31 tháng 3 năm 2013;

– 01/4/2013-31/3/2014: thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2013

đến ngày 31 tháng 3 năm 2014;

– 01/4/2014-31/3/2015: thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2014

đến ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Điều 2: Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AJCEP phải

đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo

Thông tư này.

2) Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Đối tác

kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản, bao gồm các nước sau:

– Bru-nây Đa-ru-sa-lam;

– Vương quốc Căm-pu-chia;

– Cộng hoà In-đô-nê-xi-a;

– Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

– Ma-lay-xi-a;

– Liên bang My-an-ma;

– Cộng hoà Phi-líp-pin;

– Cộng hoà Sing-ga-po;

– Vương quốc Thái Lan;

– Nhật Bản;

– Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế

quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản (2)

Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;

4) Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản, có

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản (viết tắt là C/O Mẫu

AJ) theo quy định của Bộ Công Thương.

Điều 3: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 và

thay thế Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 3

thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn

2008-2012./.

Nơi nhận:– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham

nhũng;

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc

Chính phủ;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

– Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

– Công báo;

– Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Chí Trung

 ————————–

Tải Biểu thuế tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: