Tóm tắt Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Kể từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) kiểm toán là 05 tỷ đồng Việt Nam, quy định hiện hành là 03 tỷ đồng Việt Nam.

Công ty TNHH kiểm toán cũng phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty; vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty và kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Xem Nghị định tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: