Monthly Archives: Tháng Tư 2012

Tóm tắt Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Tóm tắt văn bản.

Advertisements

Tóm tắt Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tóm tắt văn bản

Tóm tắt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tóm tắt văn bản.

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/12 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/12 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tóm tắt Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tóm tắt văn bản

Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

V/v ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tóm tắt Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Tóm tắt văn bản

Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

V/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.

Thông tư 44/2012/TT-BTC ngày 16/03/12 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2012 – 2014.

V/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2012 – 2014.