Tóm tắt Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. 

 Hiệu lực ngày 04/05/2012.

Ban hành kèm theo Thông tư này gồm có:

  1. Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
  2. Danh mục phân bón thay thế các loại phân bón đã có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

 Xem Thông tư tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: