Tóm tắt Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ngày 13/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Các hội chia tách, sáp nhập, hợp nhất chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh là Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia tách, sáp nhập, hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới. Đối với trường hợp tách hội thì hội tách và hội thành lập mới phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012.

Xem Nghị định tại đây.

 

Advertisements
%d bloggers like this: