Tóm tắt Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 05/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Theo thông tư 52, việc công bố thông tin của các công ty đại chúng có quy mô lớn (kể cả các công ty chưa niêm yết nhưng có vốn từ 120 tỷ trở lên, có trên 300 cổ đông) sẽ được quy định như các tổ chức niêm yết; danh sách các công ty đại chúng quy mô lớn sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.

Đối với tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn:

Ngoài việc công bố báo cáo năm có kiểm toán, tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo bán niên được soát xét, thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Phải công bố báo cáo tài chính quý, trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc quý

Tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin bất thường trong vòng 24h khi:

– Công ty bị tổn thất tài sản từ 10% vốn chủ sở hữu

– Quyết định/Nghị quyết liên quan đến vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ; góp vốn có giá trị từ 10% trở lên tổng tài sản của công ty vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ 50% trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp; thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản.

– Nghị quyết/Quyết định về việc mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty.

Nghị quyết/Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với những trường hợp cần được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền) về việc đóng mở công ty trực thuộc, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện;

– Khi giá chứng khoán niêm yết của công ty (trường hợp là tổ chức niêm yết) tăng trần hoặc giảm sàn từ 10 phiên liên tiếp trở lên;

– Khi có giải trình liên quan đến các số liệu tài chính do công ty phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật khác với số liệu tài chính tại Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Xem Thông tư tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: