Cập nhật văn bản pháp luật kì 2 – tháng 4/2010

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT KÌ 2 – THÁNG 4/2010

Mục lục:

  1. Công văn 548/UBCK-TT ngày 01-3-2010 của Ủy ban chứng khoán về việc công bố thông tin nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.
  2. Công văn 583/UBCK-PTTT ngày 03-3-2010 của Ủy ban chứng khoán về phương thức thực hiện chào mua công khai.
  3. Thông tư số 33/2010/TT-BTC ngày 11-3-2010 của Bộ tài chính về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
  4. Công văn 3214/BTC-TCT ngày 15-3-2010 của Bộ tài chính về việc gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
  5. Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23-3-2010 của Bộ tài chính về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

=============================================

TÓM TẮT

(1) Công văn 548/UBCK-TT ngày 01-3-2010 của Ủy ban chứng khoán về việc công bố thông tin nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.

–         Ngày 01-3-2010 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn 548/UBCK-TT về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết nhằm cập nhật, nhấn mạnh và hướng dẫn các cổ đông nội bộ thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định pháp luật phù hợp với Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15-01-2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Xem Thông tư  số 09/2010/TT-BTC tại đây.

–         Theo qui định tại khoản 4 mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC và Công văn 548/UBCK-TT, cổ đông nội bộ không những bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; mà còn bao gồm Cổ đông lớn của công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết và người có liên quan của các đối tượng này khi dự kiến giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết hoặc cổ phiếu của tổ chức giao dịch trên thị trường đại chúng chưa niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm… (ngoại trừ giao dịch cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư) đều phải tuân theo Thông tư 09/2010/TT-BTC và Công văn 548/UBCK-TT.

–         Qui định về thời gian thực hiện: Các đối tượng trên phải báo cáo UBCKNN, SGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc, thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai (02) tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK. Kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả thực hiện giao dịch trong vòng ba (03) ngày làm việc. Trong trường hợp không thực hiện được giao dịch, các đối tượng qui định trên phải báo cáo UBCKNN, SGDCK về lý do không thực hiện giao dịch trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

Tải văn bản tại đây

==================================

(2) Công văn 583/UBCK-PTTT ngày 03-3-2010 của Ủy ban chứng khoán về phương thức thực hiện chào mua công khai.

–         Công văn 583/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 03-3-2010 về phương thức thực hiện chào mua công khai để triển khai thực hiện thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02-10-2009 của Bộ tài chính về hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng.

Xem Thông tư  số 194/2009/TT-BTC tại đây.

–         Các giao dịch chào mua công khai cổ phiếu của các công ty niêm yết, chứng chỉ quỹ đầu tư và cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM (thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết) được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch thỏa thuận của SGDCK, đối với các trường hợp đặc biệt sẽ được giao dịch trên hệ thống chuyển nhượng của TTLKCK khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Đồng thời, các bên tham gia thực hiện giao dịch phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí theo qui định hiện hành đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giao dịch trên SGDCK.

–         Đối với giao dịch chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký giao dịch thì được thực hiện qua hệ thống của TTLKCK sau khi có xác nhận của tổ chức phát hành.

Tải văn bản tại đây.

===================================

(3) Thông tư số 33/2010/TT-BTC ngày 11-3-2010 của Bộ tài chính về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

–         Hiệu lực ngày 26-4-2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

–         Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (gọi tắt là DATC) được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05-6-2003 của Thủ tướng Chính Phủ. Ngày 11-3-2010, Bộ tài chính đã chính thức ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC. Theo đó, DATC là công ty nhà nước do Bộ tài chính làm đại diện chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ là 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

–         Nhiệm vụ của DATC: Mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của các chủ nợ và chủ tài sản (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ) thông qua các hình thức tổ chức đòi nợ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức khác cung cấp dịch vụ đòi nợ; bán các khoản nợ và tài sản đã mua; Bảo quản, sửa chữa, nâng cấp những tài sản đã mua; tiếp nhận để bán, cho thuê, đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, liên doanh khai thác tài sản; tư vấn, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng.

Xem văn bản tại đây.

=================================

(4) Công văn 3214/BTC-TCT ngày 15-3-2010 của Bộ tài chính về việc gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

–         Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán của đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân chậm nhất là chín mươi ngày (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

–         Ngày 05-02-2010, Bộ tài chính đã ban hành thêm Thông tư số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN năm 2009. Tuy nhiên, năm 2009 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quyết toán thuế theo Luật thuế TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng nên nhiều đơn vị và cá nhân chưa kịp nắm bắt được qui định mới để thực hiện tốt việc nộp hồ sơ quyết toán trước ngày 31-3-2010 theo qui định của luật.

–         Nhận thấy vấn đề này, Bộ tài chính đã ban hành công văn số 3214/BTC-TCT ngày 15-3-2010 về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 để hướng dẫn các đơn vị chi trả và cá nhân được phép gia hạn việc nộp hồ sơ quyết toán thuế đến hết ngày 31-5-2010.

Tải văn bản tại đây.

==============================

(5) Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23-3-2010 của Bộ tài chính về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

–         Hiệu lực ngày 08-5-2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký) và được áp dụng cho việc quyết toán thuế TNDN từ năm 2009.

–         Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

–         Phạm vi áp dụng: là khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp theo qui định.

–         Căn cứ tính thuế:

+ Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định (TSCĐ) theo qui định để chuyển đổi thành công ty cổ phần thì giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị TSCĐ đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản theo qui định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với các khoản chênh lệch như sau:

(i)                Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(ii)              Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(iii)            Chênh lệch do đánh giá lại quyền sử dụng đất để góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán.

–         Về trích khấu hao: Doanh nghiệp nhận TSCĐ góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhât, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá đánh giá lại đối với TSCĐ của doanh nghiệp đem góp vốn, trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao theo qui định.

Tải văn bản tại đây.

oàn
Advertisements
%d bloggers like this: