Cập nhật VBPL kì 1 – tháng 6/2011

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 1 – THÁNG 6/2011

  1. Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
  2. Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.
  3. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
  4. Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.

=====================================

 TÓM TẮT NỘI DUNG

1.   Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. (Thông tư 42).

Xem Thông tư 42 tại đây.

Thông tư 42 có hiệu lực thi hành ngày 22 – 7 – 2011 (sau 45 ngày kể từ ngày ban hành).

Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42 bao gồm:

(i)   Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

(ii)  Danh mục phân bón thay thế các loại phân bón đã có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.

 ================================

2. Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về giao dịch chứng khoán. (Thông tư 74).

Xem Thông tư 74 tại đây.

Thông tư 74 về giao dịch chứng khoán có các điểm lưu ý sau:

(i)   Về Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:  Theo quy định trước đây chỉ cho phép mở 01 tài khoản ở 01 công ty chứng khoán, thông tư 74 qui định cho phép mỗi nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau với điều kiện trong hồ sơ mở tài khoản tại công ty chứng khoán mới phải ghi rõ số lượng tài khoản đã mở và mã số tài khoản tại các công ty chứng khoán trước đó.

(ii)  Giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch: Để thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, nhà đầu tư chỉ được sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán và chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Tuy nhiên, Nhà đầu tư không được phép thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán và đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.

(iii)  Ủy quyền giao dịch chứng khoán: Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình mà không được ủy quyền cho nhân viên công ty chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011.

=================================

3.  Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. (Nghị định 39).

Xem Nghị định 39 tại đây.

Theo Nghị định 39, mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với mức quy định trước đây).

Cụ thể, các hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán; lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau; không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng. Khung phạt tiền là từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn bán hàng theo quy định.

Các hành vi mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị; giả mạo sổ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán; cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản liên quan; hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán đều bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng.

Đối với các vi phạm hành chính về báo cáo tài chính, Nghị định 39 quy định: Phạt tiền từ 5 đến 15 triệu đồng đối với các trường hợp: không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung; lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán; nộp báo cáo tài chính chậm từ 01 đến 03 tháng. Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng; lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng.

Nghị định 39 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2011.

=======================

4. Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. (Thông tư 36).

Xem Thông tư 36 tại đây.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam ban hành theo Thông tư 36 bao gồm:

(i)           Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, tại Phụ lục 1.

(ii)          Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam, tại Phụ lục 2.

(iii)         Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam, tại Phụ lục 3.

Thông tư 36 có hiệu lực thi hành ngày 05/7/2011 (sau 45 ngày kể từ ngày ký), thay thế các Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 3 năm 2011, số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2010, số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Advertisements
%d bloggers like this: