Cập nhật VBPL kì 1 tháng 8/2010

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 1 – THÁNG 8/2010

  1. Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08-4-2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. (có đính kèm phụ lục).
  2. Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29-6-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. (có đính kèm phụ lục).

===========================

TÓM TẮT VĂN BẢN

(1) Thông tư  số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08-4-2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. (Thông tư 46).

Xem thông tư 46 tại đây.

Thông tư 46 có hiệu lực thi hành ngày 06 – 9 – 2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Thông tư 46 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có hiệu lực thi hành ngày 24-5-2010) về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:

(i)           Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi tên hoạt chất, sửa đổi tên thuốc (Phụ lục 1)

(ii)          Đăng ký chính thức: 6 trường hợp (gồm 05 loại thuốc trừ sâu, 01 thuốc bảo quản lâm sản) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 2).

(iii)         Đăng ký bổ sung: 429 trường hợp (gồm 219 loại thuốc trừ sâu, 146 loại thuốc trừ bệnh, 37 loại thuốc trừ cỏ, 02 loại thuốc trừ chuột, 12 loại thuốc điều hoà sinh trưởng, 01 loại chất dẫn dụ côn trùng, 11 loại thuốc trừ ốc, 01 loại thuốc trừ mối) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam  (Phụ lục 3).

Tải các phụ lục đính kèm Thông tư 46 tại đây.

====================================

(2) Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29-6-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. (Thông tư 40).

Xem thông tư 40 tại đây.

Thông tư 40 có hiệu lực thi hành ngày 14 – 8 – 2010 (Sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam, bao  gồm

(i)           các loại phân bón được bổ sung vào Danh mục phân bón mới (Phụ lục 1).

(ii)          Danh sách các loại phân bón bị loại bỏ khỏi danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. (Phụ lục 2).

Tải các phụ lục đính kèm Thông tư 40 tại đây.

Advertisements
%d bloggers like this: