Cập nhật VBPL kì 1 – tháng 9/2011

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 1 – THÁNG 9/2011

 1.      Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 do Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

2.      Thông tư 59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

3.      Quyết định 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

4.      Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

=============

 TÓM TẮT NỘI DUNG

1.     Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 do Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Xem Nghị định tại đây.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 như sau: Mức lương tối thiểu vùng là 2 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 1,78 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 1,55 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 1,4 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Danh mục các địa bàn cụ thể được qui định tại Phụ lục đính kèm.

Mức lương tối thiểu vùng này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động và được làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2011.

==========================

2.     Thông tư 59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Xem nội dung Thông tư tại đây.

Các danh mục được ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm:

–         Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam được qui định tại Phụ lục 01.

–         Danh mục các loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam nhưng có sự thay đổi về tên, tổ chức, cá nhân đăng ký được qui định tại Phụ lục 02.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 14/10/2011 (sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành).

==========================

3.     Quyết định 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

Theo quy định vừa được ban hành, tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 60%; tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 40%. Căn cứ vào tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thể điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ.

Trường hợp tỷ lệ ký quỹ của khách hàng giảm xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, công ty chứng khoán sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung gửi tới khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản thế chấp trong thời hạn theo yêu cầu của công ty chứng khoán nhưng không quá 3 ngày làm việc.

Quyết định cũng chỉ rõ khách hàng muốn thực hiện giao dịch ký quỹ phải ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán nơi khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường. Để mở tài khoản giao dịch ký quỹ, khách hàng phải ký quỹ một khoản tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Mức cụ thể do công ty chứng khoán quy định.

Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày ký.

==========================

4.     Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

Cơ chế hải quan một cửa quốc gia thí điểm áp dụng đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan.

Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp cho phép:

(i)                Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất;

(ii)              Các cơ quan Nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ; ra quyết định và gửi quyết định này tới hệ thống được thỏa thuận cung cấp và trao đổi thông tin thống nhất giữa các cơ quan Nhà nước; và

(iii)            Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan được hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định về cung cấp dịch vụ công.

Lộ trình thí điểm gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 là xây dựng văn bản pháp lý, quy trình thủ tục; chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan một cửa quốc gia; Giai đoạn 2 từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013 là thí điểm thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành tài chính, công thương và giao thông vận tải; Giai đoạn 3 từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2014 là mở rộng thí điểm thực hiện ở các cơ quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011./.

 

Advertisements
%d bloggers like this: