Cập nhật VBPL kì 2 – tháng 11/2010

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 2 – THÁNG 11/2010

I. Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 – 10 – 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

II. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 – 10 – 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 – 5 – 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 – 9 – 2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN.

III. Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 – 10 – 2010 qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình , cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

IV. Nghị định số 175/2010/TT-BTC ngày 05 – 11 – 2010 sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN.

V. Quyết định s 2905/QĐ-BTC ngày 09 – 11- 2010 về việc đính chính thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

=========================================

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 – 10 – 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. (Thông tư 32).

Xem Thông tư 32 tại đây.

Thông tư 32 có hiệu lực thi hành ngày 10 – 12 – 2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Thông tư 32 hướng dẫn chi tiết các qui định về các chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Thông tư 32 qui định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, mức trợ cấp thất nghiệp, một số biện pháp hỗ trợ đối với người thất nghiệp như hỗ trợ hỗ trợ học nghề, hỗ trợ việc làm, đóng bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp. Nhìn chung, các hướng dẫn này phù hợp với Nghị định 127 và có tính mới ở các qui định chi tiết về các nhân tố xác định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó. Để xác định các thời hạn qui định trong Thông tư 132, ngày làm việc được xác định từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ mười sáu kể từ ngày đăng ký thất nghiệp tính theo ngày làm việc; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo Dương lịch; người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Bên cạnh đó, Thông tư 32 cũng qui định các trường hợp được xác định là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm không có lý do chính đáng và sẽ bị cắt trợ cấp, bao gồm: tự chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo; từ chối nhận những việc làm mà người lao động đã từng thực hiện trước đó; người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối nhận những việc làm chỉ cần lao động phổ thông. Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

===========================================

II. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 – 10 – 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 – 5 – 2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 – 9 – 2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN. (Nghị định 106).

Xem Nghị định 106 tại đây.

Nghị định 106 có hiệu lực thi hành ngày 01 – 01 – 2011.

Đối với Nghị định 85/2007/NĐ-CP, Nghị định 106 sửa đổi bổ sung một số điểm lưu ý như sau:

1. Nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

2. Khai thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế thì người nộp thuế phải khai thuế chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

3 . Bổ sung trường hợp gia hạn nộp thuế:

Người nộp thuế thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách nhà nước được gia hạn nộp thuế, nộp phạt trong thời hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế.

4. Trường hợp được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự tin chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể điều kiện được tự tin chứng từ khấu trừ, mẫu chứng từ, việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ tự in.

Đối với nghị định 100/2008/NĐ-CP, nghị định 106 đã sửa đổi, bổ sung các qui định về khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng chi tiết hóa các trường hợp khai thuế theo tháng, theo quý, theo năm và theo từng lần phát sinh thu nhập.

===========================================

III. Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 – 10 – 2010 qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình , cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (Nghị định 108).

Xem Nghị định 108 tại đây.

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp là một trong những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 108 về áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Nghị định 108 chia Mức lương tối thiểu vùng thành 4 mức tương ứng với 4 vùng nơi doanh nghiệp hoạt động, như các quận thuộc thành phố Hà Nội, TP.HCM thuộc vùng I tương ứng với mức lương của người lao động là 1.350.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 108, áp dụng mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định; Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo qui định tại Nghị định này; các doanh nghiệp căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này để điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

Nghị định này thực hiện từ ngày 01 – 01 – 2011 đối với các địa bàn qui định tại Phụ lục 1 và các địa bàn qui định tại Phụ lục 2 áp dụng từ ngày 01 – 7 – 2011.

==================================

IV. Nghị định số 175/2010/TT-BTC ngày 05 – 11 – 2010 sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN. (Nghị định 175).

Xem Nghị định 175 tại đây.

Nghị định 175 sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC, cụ thể thay thế mẫu tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư 84/2008/TT-BTC bằng mẫu tờ khai đăng ký thuế mới theo Nghị định 175.

Bổ sung điều khoản về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế theo hướng rõ ràng, cụ thể và nhanh chóng hơn cho người đăng ký thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 21 – 12 – 2010 (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

==================================

V. Quyết định s 2905/QĐ-BTC ngày 09 – 11- 2010 về việc đính chính thông tư số 153/2010/TTBTC ngày 28/9/2010 của BTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. (Quyết định 2905).

Xem Quyết định 2905 tại đây.

Quyết định 2905 đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC chỉnh sửa bổ sung về hình thức của hóa đơn và các mẫu hóa đơn bảng biểu được đính chính ban hành kèm theo Phụ lục của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2011 cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính./.

Advertisements
%d bloggers like this: