Cập nhật VBPL kì 2 – tháng 12/2010

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 2 – THÁNG 12/2010

I. Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 – 12 – 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10 – 12 – 2010 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

III. Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30 – 11 – 2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

=================

HỎI VÀ ĐÁP

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 – 9 – 2010 hướng dẫn thi  hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

1. Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư 153 trước khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 thì doanh nghiệp có được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đặt in không hay phải hủy?

2. Doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì đăng ký tiếp tục sử dụng thế nào?

3. Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo Thông tư 153/2010 để sử dụng, trên hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ nhưng sau đó doanh nghiệp thay đổi địa chỉ mới hoặc hóa đơn có in sẵn địa chỉ bị sai thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn không?

 

=========================================

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 – 12 – 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Nghị Quyết 57).

Tải Nghị quyết 57 tại đây.

Nghị quyết 57 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này quy định việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, lĩnh vực trồng trọt (phân bón) và bảo vệ thực vật được đơn giản hóa thủ tục hành chính đáng kể.

Lĩnh vực trồng trọt (phân bón):

Nghị quyết qui định bãi bỏ các thủ tục hành chính sau:

  1. Thủ tục đăng ký nhập khẩu phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón ngoài Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
  2. Thủ tục Đăng ký khảo nghiệm phân bón.
  3. Thủ tục thay đổi tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm phân bón.
  4. Thủ tục thay đổi nội dung khảo nghiệm phân bón.
  5. Thủ tục Đăng ký lại Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.
  6. Thủ tục Đổi tên phân bón.
  7. Thủ tục đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón.
  8. Thủ tục Đăng ký đổi tên đơn vị nhận chuyển quyền sở hữu phân bón.
  9. Thủ tục Công nhận đơn vị thực hiện khảo nghiệm phân bón.
  10. Thủ tục Đăng ký chỉ định lại đơn vị thực hiện khảo nghiệm phân bón.

Lĩnh vực bảo vệ thực vật:

1. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:

–          Bãi bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ và bãi bỏ xác nhận của chính quyền địa phương nơi mở cơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị vào mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

–          Rút ngắn thời hạn giải quyết của thủ tục này từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo qui định.

–          Qui định chứng chỉ hành nghề có giá trị hành nghề trên toàn quốc, không qui định thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đồng thời bãi bỏ thủ tục gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

2. Thủ tục Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký mục đích sử dụng mới):

–          Gộp 07 thủ tục Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật còn 03 thủ tục là:

(i)                 Thủ tục cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

(ii)                Thủ tục đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật.

(iii)               Thủ tục đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật.

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật:

–          Bãi bỏ yêu cầu nộp “Báo cáo về số lượng hoặc giá trị thuốc đó được nhập khẩu, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán và sử dụng hàng năm ở Việt Nam của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn thuốc bảo vệ thực vật; và bãi bỏ yêu cầu nộp “Tài liệu về tình hình đăng ký và sử dụng ở nước ngoài hiện nay”.

Trên cơ sở Nghị quyết đơn giản hóa các thủ tục hành chính này, Thủ tướng chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các qui định có liên quan tại Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/01 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/02, Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

===========================================

II. Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10 – 12 – 2010 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật. (Thông tư 71).

Xem Thông tư 71 tại đây.

Thông tư 71  có hiệu lực ngày 09 – 6 – 2011 (sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành).

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật được ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa

Ký hiệu: QCVN 01-29 : 2010/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa

Ký hiệu: QCVN 01-30 : 2010/BNNPTNT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa

Ký hiệu: QCVN 01-31 : 2010/BNNPTNT.

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ký hiệu: QCVN 01-32 : 2010/BNNPTNT.

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh cây hương lúa (Balansia orysea-sativa Hashioka) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-33 : 2010/BNNPTNT.

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1957) Filipjev, 1936 và Ditylenchus dipsaci Thorne, 1945 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-34 : 2010/BNNPTNT.

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng bào nang Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 và Globodera rostochiensis

(Wollenweber, 1023) Behrens, 1975 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-35 : 2010/BNNPTNT.

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-36 : 2010/BNNPTNT.

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây thông và cây phi lao

Ký hiệu: QCVN 01-37 : 2010/BNNPTNT.

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng

Ký hiệu: QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT.

===========================================

III. Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30 – 11 – 2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. (Quyết định 78).

Xem Quyết định 78 tại đây.

Quyết định 78 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 – 02 – 2011.

Theo đó, Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Đối với, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

================================

HỎI VÀ ĐÁP

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 – 9 – 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Q.1:

Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư 153 trước khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 thì doanh nghiệp có được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đặt in không hay phải hủy?

A.1:

Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn tham khảo ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư số 153/2010/TT-BTC trước khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định đính chính số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp được sử dụng cho đến hết số hóa đơn đã đặt in.

Đối với lần in hóa đơn tiếp theo, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo mẫu hóa đơn tham khảo đã được đính chính.

===================================

Q.2:

Doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì đăng ký tiếp tục sử dụng thế nào?

A.2:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư 153, điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính:

– Đối với những hóa đơn do doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước và trong năm 2010 và doanh nghiệp có có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.

– Riêng đối với hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư 153 thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

=====================================

Q.3:

Doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn theo Thông tư 153/2010 để sử dụng, trên hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ nhưng sau đó doanh nghiệp thay đổi địa chỉ mới hoặc hóa đơn có in sẵn địa chỉ bị sai thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn không?

A.3:

Tại khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 9 Thông tư 153 quy định:

Khoản 2 Điều 8:

“…Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hoá đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hoá đơn.

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng…”

Khoản 2 Điều 9:

“…Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng…”

Căn cứ hướng dẫn trên:

Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn có in sẵn tên, địa chỉ sau đó doanh nghiệp chuyển đến địa chỉ mới hoặc hóa đơn có in sẵn địa chỉ bị sai sót và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì doanh nghiệp thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn hoặc địa chỉ in sai sót để tiếp tục sử dụng. Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. /.

Advertisements
%d bloggers like this: