Cập nhật VBPL kì 2 – tháng 8/2011

CẬP NHẬT MỘT SỐ VBPL KÌ 2 – THÁNG 8/2011

  1. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.
  2. Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

 ===================

TÓM TẮT NỘI DUNG

  1. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. (Nghị định 63).

Xem Nghị định 63 tại đây.

Nghị định 63 quy định về:

(i)                Quản lý nhà nước về trọng tài;

(ii)               Thủ tục đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài;

(iii)            Thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

(iv)            Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.

Theo Nghị định 63, có 04 trường hợp Trung tâm trọng tài bị thu hồi giấy phép hoạt động:

(i)                Trung tâm trọng tài có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm;

(ii)              Trung tâm trọng tài không tiến hành bất kỳ hoạt động nào ghi trong Điều lệ, Giấy phép thành lập trong vòng 05 năm liên tục kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

(iii)            Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài không tiến hành đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở.

(iv)            Trung tâm trọng tài không sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với Luật Trọng tài thương mại trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật Trọng tài thương mại có hiệu lực.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2011.

=================================

  1. Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. (Thông tư 53).

Xem Thông tư 53 tại đây.

Thông tư 53 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT về cơ quan kiểm tra địa phương trong trường hợp cơ quan kiểm tra địa phương là cấp huyện, cấp xã không đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ theo qui định thì cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ kiểm tra chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tương ứng được phân công cho cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã đó. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT trong trường hợp Cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã chưa đủ năng lực thực hiện; hướng dẫn hỗ trợ các Cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã nâng cao năng lực và bàn giao nhiệm vụ ngay sau khi Cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã đủ năng lực thực hiện.

Ngoài ra, Thông tư 53 ban hành kèm theo là các biểu mẫu thay thế các biễu mẫu đã ban hành kèm theo tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT. Trong đó có các biểu mẫu thay thế của cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; cở sở sản xuất, gia công sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư này có hiệu lực ngày 17/09/2011./.

Advertisements
%d bloggers like this: