Category Archives: BẢO VỆ THỰC VẬT

Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/12 do Bộ NN & PTNT ban hành về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Advertisements

Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 do BNN và PTNT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư số 157/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2011 qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20-5-2011 về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10-12-2010 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2010 v/v sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08-4-2010

V/v ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30-8-2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Qui định về nhãn hàng hóa.

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 – 6 – 2010 qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2006/QĐ-BNN NGÀY 02 – 10 -2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ Quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 – 4 – 2010 của Chính Phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 – 11 – 2009 qui định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Qui định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.