Category Archives: Bộ KHĐT

Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06-4-2011 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010/NĐ-CP ngày 04-6-10.

Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ số 61/2010/NĐ-CP ngày 04-6-10.

Advertisements