Category Archives: Bộ Khoa học và công nghệ

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21 – 6 – 2010 hướng dẩn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 – 5 – 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

hướng dẩn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 – 5 – 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Advertisements