Category Archives: Bộ Tài nguyên và môi trường

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 qui định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

V/v qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 qui định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Advertisements