Category Archives: DỰ THẢO

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Advertisements

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự thảo Luật khiếu nại

Dự thảo Luật khiếu nại.

Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.