Category Archives: Nghị định

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Advertisements

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/12 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/12 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16/03/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 do Chính phủ ban hành về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá.

Về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá.

1. Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 do Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định về minh bạch tài sản.

về minh bạch tài sản.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04-4-2011 của Chính phủ qui định mức lương tối thiểu chung.

Qui định mức lương tối thiểu chung.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18-4-2011 của Chính phủ qui định về đánh giá tác môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Qui định về đánh giá tác môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.