Category Archives: PHÂN BÓN

Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/03/12 về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

V/v ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Advertisements

Thông tư 59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Về ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 70/TT-BNNPTNT ngày 08-12-2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09-9-2010 về hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới

Về hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.

Thông tư 128/2010/TT-BTC ngày 26-8-2010 v/v tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

v/v tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

Thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24-8-2010 v/v ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

v/v ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Công văn số 5367/VPCP-KTN ngày 04-8-2010 của Văn phòng chính phủ v/v giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân bón.

v/v giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân bón.

Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31-12-2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07-10-2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29-6-2010 v/v ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

V/v ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 – 6 – 2010 về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.