Category Archives: QH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 – 11 – 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Advertisements

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 – 11 – 2010

Luật thuế bảo vệ môi trường

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Luật chứng khoán số 70/2006/Qh11 ngày 29 – 6 – 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số 48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thông qua ngày 17-6-2010.

Luật trọng tài thương mại 2010, số 54/2010/QH12

Luật trọng tài thương mại thông qua ngày 17-6-2010.

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 – 11 – 2006, khóa XI, kì họp thứ 10.

Luật chuyển giao công nghệ.