Category Archives: Quyết Định

Quyết định 2126/QĐ-BTC ngày 01/09/2011 Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá.

về việc ban hành Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá.

Advertisements

4. Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.