Monthly Archives: Tháng Mười 2010

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.

Advertisements

Luật chứng khoán số 70/2006/Qh11 ngày 29 – 6 – 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01-10-2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 v/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của CP qui định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của CP qui định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.