Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12-8-10 sđ, bs thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13-11-08 hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Giá và NĐ 75/2008/NĐ-CP ngày 09-6-08 v/v sđ, bs NĐ 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định thi hành Pháp lệnh Giá.

Sđ, bs thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13-11-08 hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Giá và NĐ 75/2008/NĐ-CP ngày 09-6-08 v/v sđ, bs NĐ 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định thi hành Pháp lệnh Giá.

Advertisements

Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 – 11 – 2008 hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 qui định thi hành Pháp lệnh Giá và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09-6-08 sđ, bs một số điều của NDD170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 qui định thi hành Pháp lệnh Giá và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09-6-08 sđ, bs một số điều của NĐ 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-03 qui định thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-10 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-07 qui định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế và NĐ số 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-08 qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN.

Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-07 qui định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế và NĐ số 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-08 qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN.

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-07 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29-10-10 qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hơp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động.

Qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hơp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động.

Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-10 v/v đính chính thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-10 hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-10 qui định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.

V/v đính chính thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-10 hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-10 qui định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8-9-2008 qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

Qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25-5-2007 qui định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế.

Qui định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế.

Thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05-11-2010 sửa đổi bổ sung TT 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 và hướng dẫn thi hành NĐ 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 qui định chi tiết Luật TTNCN

Sửa đổi bổ sung TT 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 và hướng dẫn thi hành NĐ 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 qui định chi tiết Luật TTNCN

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 hướng dẫn thi hành một số điều Luật TTNCN và NĐ 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 qui định chi tiết Luật TTNCN

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật TTNCN và NĐ 100/2008/NĐ-CP ngày 08-9-2008 qui định chi tiết Luật TTNCN.

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 – 10 – 2010 hướng dẫn thực hiện NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

hướng dẫn thực hiện NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

Hỏi và đáp kì 1 – 11/2010

Hỏi và đáp kì 1 – 11/2010.